Despre


Învăţământul la distanţă a căpătat o extindere deosebită motivată de creşterea dorinţei de educaţie din partea persoanelor de orice vârstă, de cerinţele societăţii de personal calificat şi de necesitatea instruirii universitare cu eforturi financiare şi material-umane cât mai reduse.

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR) s-a înfiinţat în anul 1998 (Decizia Senatului Universităţii  "Dunărea de Jos" Nr.162/04.05.1998, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3457/23.03.1998). Primele activităţi didactice au început în anul 1999.

Învăţământul la Distanţă (I.D.) este definit ca un cumul de forme de instruire în care cursantul nu se află sub supravegherea continuă sau imediată a tutorilor, dar care beneficiază de acţiunile de planificare, orientare, îndrumare şi consiliere din partea unei instituţii de învăţământ superior. I.D. are o componenţă de instruire independentă şi autonomă realizată prin mijloace moderne de comunicare: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, tele-cursuri, tehnologii de învăţare mediate de calculator sau reţele de calculatoare etc., care permit autoinstruirea şi autoevaluarea studenţilor.

Absolvenţii ID au aceleaşi avantaje ca absolvenţii cursurilor de zi, deosebirea fiind doar în privinţa structurii anului universitar. Conţinutul cursurilor este acelaşi, se învaţă cu aceleasi manuale, cu aceiaşi profesori, în aceleaşi săli de curs şi laboratoare, doar contactul student-profesor fiind diferit ca durată.

Învăţământul cu frecvenţă redusă (I.F.R.) reprezintă o formă integrată de învăţământ, având caracteristici comune atât cu sistemul tradiţional, cât şi cu sistemul de învăţământ la distanţă; se adresează persoanelor care nu pot urma învăţământul de zi. IFR este o formă flexibilă de învăţământ care oferă studenţilor posibilitatea de a-şi administra propriul proces de învăţare în program comasat, în cadrul instituţiei de învăţământ organizatoare.

IFR se caracterizează prin:
· înlocuirea orelor de predare (curs) prin studiu individual;
· comunicarea informaţiilor educaţionale prin medii suport multiple, specifice şi învăţământului la distanta;
· întâlniri periodice cu studenţii pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate).

Universitatea “Dunărea de Jos” poate oferi prin ID/IFR următoarele categorii de programe de studii:
- studii universitare de licenţă;
- studii universitare de master.

Acreditarea şi evaluarea periodică a programelor ID/IFR se face în baza standardelor şi a metodologiei elaborate de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Acreditarea oferă beneficiarilor sistemului de învăţământ ID/IFR garanţia că instituţia de învăţământ are asigurate resursele financiare pentru derularea programelor de studii, are planuri de învăţământ conforme specializării, dispune de personal calificat pentru a opera cu tehnologii specifice programelor ID/IFR, are o politică de management şi de promovare a programelor de studii prin ID/IFR care respectă etica profesională.